Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Nacrt prijedloga Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga-Umago

20. studeni 2018.
Nacrt prijedloga Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga-Umago
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, u konzultaciji s gradonačelnikom, pristupio je izradi nacrta prijedloga novog Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga-Umago.
Pravilnik o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga-Umago koji je trenutno na snazi donio je Gradonačelnik Grada Umaga-Umago 2014. godine, a u međuvremenu doživio je četiri izmjene i dopune. Ujedno se ukazala potreba za donošenjem novih izmjena, stoga je ocijenjeno da je potrebno pristupiti izradi novog akta. S obzirom da je jedinica lokalne samouprave obvezna provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o svim aktima koji utječu na život građana, ovim putem pozivaju se svi zainteresirani građani Grada Umaga-Umago da u roku od 30 dana, a najkasnije do 21. prosinca 2018. godine, dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Nacrta prijedloga Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga-Umago.
- Prijedlog teksta za javnu raspravu
- Obrazloženje konačnog prijedloga teksta
- Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o nacrtu općeg akta

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS