Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Vijeća nacionalnih manjina

Težeći prvenstveno unaprjeđivanju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina u hrvatskom društvu, u Hrvatskoj je donešen Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, kojim je između ostalog predviđeno pravo pripadnika nacionalnih manjina birati na neposrednim izborima svoje predstavnike i Vijeća. Predstavnici i Vijeća nacionalnih manjina su sukreatori odluka u jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje se tiču interesa nacionalnih manjina, odnosno savjetodavna i konzultativna tijela koja skrbe da se pitanja koja se tiču zaštite identiteta nacionalnih manjina, ali i očuvanja i poboljšanja njihovog položaja u zajednici, nađu na dnevnom redu sjednica predstavničkih tijela lokalnih i regionalnih vlasti.

Zadatak vijeća i predstavnika nacionalnih manjina je predlagati Gradskom vijeću mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine, uključujući i davanje prijedloga akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu, davati prijedloge i mišljenja na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj razini, a koji su namijenjeni nacionalnim manjinama ili se odnose na manjinska pitanja.

Na području Grada Umaga djeluju:

  • Vijeće talijanske nacionalne manjine
  • Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
  • Vijeće slovenske nacionalne manjine
  • Vijeće srpske nacionalne manjine 
  • Predstavnik albanske nacionalne manjine

Popis članova Vijeća možete pogledati ovdje.