Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i ljudska prava

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i ljudska prava ima za cilj podizanje nivoa svijesti o važnosti poštivanja i unaprjeđivanja ljudskih prava žena/muškaraca u gradu Umagu, poduzimanje mjera u cilju sprječavanja diskriminacije na temelju spola, promociju ravnopravnosti spolova kao općeg društvenog cilja, zaštite ljudskih prava, prava osoba s posebnim potrebama, zaštite i unapređenja prava starijih i nemoćnih osoba.

U Programu rada Povjerenstva postavljene su konkretnih aktivnosti koje će Povjerenstvo provoditi samostalno ili u suradnji, a koje bi trebale dovesti do povećanja ravnopravnosti spolova na području Grada Umaga te povećanja zaštite ljudskih prava. Za uspješno obavljanje tih aktivnosti potrebna je suradnja sa izvršnom vlasti u Gradu Umagu, s nadležnim upravnijm odjelima Grada Umaga, sa udrugama civilnog društva, s obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, ustanovama predškolske dobi, sa državnim i županijskim tijelima, pravosudnim tijelima i svim drugim tijelima i institucijama.

U cilju povećanja ravnopravnosti spolova, Povjerenstvo:

 • provodi trajne i sustavne kampanje radi uklanjanja svih oblika spolne diskriminacije i podizanja svijesti javnosti o kršenju prava žena te unaprjeđenja položaja žena u društvu,
 • organizira niz kulturnih manifestacija (koncerti, predstave, promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova i sl.) ženskih umjetnica,
 • održava javne tribine na temu vezanu za položaj žena u društvu,
 • organizira kampanje na podizanju svijesti građana Umaga o problemu uklanjanja diskriminacije temeljene na spolnoj orijentaciji,
 • provodi akcije radi suzbijanja i uklanjanja obiteljskog nasilja.

Program na području ljudskih prava sadrži:

 • brigu o potrebama i zaštiti prava nacionalnih manjina,
 • brigu o vjerskim pravima i slobodama,
 • zaštitu prava na rad,
 • zaštitu obitelji,
 • skrb o zaštiti prava djece i mladih, o posebno osjetljivim skupinama građana,
 • brigu o pravu na zdrav život i okoliš.

 

Kroz svoje aktivnosti, Povjerenstvo obilježava značajne međunarodne datume u suradnji sa srodnim Povjerenstvima, Centrom za socijalnu skrb Buje, zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovnim i predškolskim ustanovama, nevladinim udrugama i organizacijama civilnog društva, policijskom upravom, domovima za starije i nemoćne osobe te udrugama i institucijama koji se bave pravima žena:

 • Međunarodni dan žena –8. ožujka
 • Međunarodni dan obitelji – 15. svibnja
 • Međunarodni dan borbe protiv homofobije – 17. svibnja
 • Međunarodni dan starijih osoba – 1. listopada
 • Dan ljudskih prava – 10. prosinca

 

Tablica: Članovi Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava