Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Prostorni planovi u izradi

GRAD UMAG-UMAGO
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17) daje se

O B A V I J E S T   O   I Z R A D I


1. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA NASELJA ZAMBRATIJA
temeljem Zaključka Gradskog Poglavarstva („Službene novine Grada Umaga“ br. 9/08)

2. URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UMAG - POLESINE
temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 3/15, 4/15)

3. URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UMAG TE STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIJELA PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA STAMBENOG NASELJA „KOMUNELA“ UMAG, DETALJNOG PLANA UREĐENJA „KOMUNELA-POTOK“, DETALJNOG PLANA UREĐENJA CENTAR-UMAG, PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA POVIJESNE JEZGRE GRADA UMAGA, PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA STAMBENIH NASELJA „J. RAKOVAC“ I „MOELA“ U UMAGU, DETALJNOG PLANA UREĐENJA „MOELA JUG“ I DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „TERRA ISTRIANA“ 
temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 15/15,12/17)

4. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENOG NASELJA LOVREČICA
temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 15/16)

5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA UMAGA  temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 4/17)

6. STAVLJANJE VAN SNAGE DIJELA PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA STAMBENOG NASELJA KOMUNELA UMAG 
temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 12/17)

7. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MARKETI-UMAG temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 12/17)

8. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "SPORTSKI CENTAR UMAG" temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 16/17)

9. URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROIZVODNE ZONE JURICANI temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 16/17)

 

Kontakti za dodatne informacije:

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Pročelnik
Vladimir Jakovac
tel. +385 (0)52 702 941
e-mail: vladimir.jakovac@umag.hr.hr

Referent za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ljiljana Uzelac
tel. +385 (0)52 702 930
e-mail: ljiljana.uzelac@umag.hr
Uredovno vrijeme