Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke namjene Sveti Pelegrin

Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke namjene Sveti Pelegrin ("Službene novine Grada Umaga", br. 3/14)

Grafički dio plana

1. Korištenje i namjena površina

2. Prometna, ulična i komunalna infrastruktura

3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina

4. Način i uvjeti gradnje

Tekstualni dio plana