Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Urbanistički plan uređenja "Terra Istriana"

Urbanistički plan uređenja "Terra Istriana" ("Službene novine Grada Umaga", br. 6/14)

Grafički dio plana

1. Korištenje i namjena površina

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4A Oblici korištenja

4B Način i uvjeti gradnje

Tekstualni dio plana

Urbanistički plan uređenja "Terra Istriana"

 

Odluka o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja „Terra Istriana“ („Službene novine Grada Umaga-Umago“, br. 10/19)

Grafički dio plana

  1. Plan parcela

Tekstualni dio plana

 

 

 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS