Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Komunela Umag

Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Komunela Umag (Službene novine Općine Buje, br. 7/87, 15/89, 4/92, 5/92, 6/92; Službene novine Općine Umag, br. 7/94 i 1/95; Službene novine Grada Umaga, br. 2/99-pročišćeni tekst, 8/03, 2/08, 6/12, 17/13 i 17/17)

Grafički dio

Tekstualni dio

Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja "Komunela" Umag

Grafički dio

 

Tekstualni dio

 

Stavljanje izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja "Komunela" Umag

Grafički dio

Tekstualni dio