Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

DPU industrijske zone Ungarija-Umag

DETALJNI PLAN UREĐENJA INDUSTRIJSKE ZONE UNGARIJA-UMAG (Službene novine Grada Umaga, br. 8/10, 15/1618/16-pročišćeni tekst,  16/17, 18/17-pročišćeni tekst) 

Grafički dio plana

Tekstualni dio plana

Tekstualni dio Izmjena i dopuna plana

Druge izmjene i dopune

Prve izmjene i dopune