Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Realizirani projekti

Realizirani projekti od 2014.-2017.     


1. KRUŽNI TOK Zemljoradnička-Ul.Pazinskih Odluka 1943.- Murinska ulica

Investitor: Grad Umag
Završetak radova: 01.2014.

 

2. PODRUČNI DJEČJI VRTIĆ BABIĆI

Investitor: Talijanska unija
Završetak radova: 03.2014.

 

3. DOM ZASTARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“

Investitor: Grad Umag

Završetak radova: 05.2014.

 

4. REKONSTRUKCIJA ULICE ERNESTA MILOŠA        

Investitor: 6. Maj d.o.o. i FZOEU

Završetak radova: 11.2014.

 

5. SORTIRNICA I PRETOVARNA STANICA DONJI PICUDO

Investitor: 6. Maj d.o.o. i FZOEU

Završetak radova: 11.2014.

    

 

 

 

 

6. REKONSTRUKCIJA ULICA U STAROJ JEZGRI

Investitor: Grad Umag, 6. Maj d.o.o. i Hrvatske vode

Završetak radova: 11.2014.


7. RASVJETA NA PARKINGU KRAJ DOMA ZDRAVLJA

Investitor: Grad Umag

Završetak radova: 2014.

8. RASVJETA U PARKU MOELA

Investitor: Grad Umag

Završetak radova: 2014.

9. OBALOUTVRĐIVANJE – MOELA

Investitor: Grad Umag

Završetak radova: 2015.

10. REKONSTRUKCIJA PROMETNICE UMAG-NOVIGRAD (D75)

Investitor: Hrvatske ceste

Završetak radova: 04.2015.

11. NOVA JAVNA RASVJETA U MURINAMA

Investitor: Grad Umag

Završetak radova: 2015.

12. NOVA JAVNA RASVJETA U SVETOM IVANU

Investitor: Grad Umag

Završetak radova: 2015.


13. NOVOUREĐENI PARKING KOD HITNE MEDICINSKE POSTAJE U UMAGU

Investitor: Grad Umag

Završetak radova: 2015.

 

 


 

 

 

14. PRODUŽETAK BICIKLISTIČKE STAZE OD ROŽACA DO ĐUBE

Investitor: Hrvatske ceste i Grad Umag

Završetak radova: 2015.


15. REKONSTRUKCIJA KUHINJE I BLAGOVAONE OSNOVNE ŠKOLE MARIJE I LINE

Investitor: Grad Umag

Završetak radova: 2015.


16. OBNOVA FASADE I PARKIRALIŠTA TALIJANSKE OSNOVNE ŠKOLE „GALILEO GALILEI“

Investitor: Talijanska unija i Grad Umag

Završetak radova: 2015.


17. NOVI GRADSKI PARK HUMAGUM – FAZA I.

Investitor: Grad Umag

Završetak radova: 2015.


18. IZGRADNJA FEKALNOG KOLEKTORA FRATRICI-MURINE I REKONSTRUKCIJA PROMETNICE

Investitor: 6. Maj d.o.o. i EIB/CEB banka

Završetak radova: 10.2015.


19. PLINOFIKACIJE GRADA

Investitor: Plinara Pula i Grad Umag

Završetak radova: 2016.

20. IZGRADNJA SUSTAVA ZAŠTITE GRADA U IZGRADNJI VODOSUSTAVA

Investitor: Hrvatske vode i Grad Umag

Završetak radova: 2016.

21. IZGRADNJA VRTIĆA I ŠKOLE U PETROVIJI

Investitor: Grad Umag i FZOEU

Završetak radova: 2016.


22. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KOLODVORSKE ULICE

Investitor: Hrvatske ceste, Hrvatske vode i Grad Umag

Završetak radova: 06.2016.


23. REKONSTRUKCIJA ULICE DANTE ALIGHIERI

Investitor: Grad Umag, 6. Maj d.o.o. i Hrvatske vode

Završetak radova: 06.2016.


24. RENOVIRANE PROSTORIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  

Investitor: Grad Umag

Završetak radova: 08.2016.25. REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PROSTORIJA ZA RAD HITNE MEDICINSKE SLUŽBE U UMAGU

Investitor: Grad Umag, Istarska županija, Istraturist te brojni građani i tvrtke

Završetak radova: 09.2016.


26. SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA“ DONJI PICUDO – ISTOK“

Investitor: Grad Umag, Kohezijski fond Europske unije i FZOEU

Završetak radova: 09.2016.

  

Više o Projektu pročitajte ovdje.


27. NOVI GRADSKI PARK HUMAGUM FAZA II.

Investitor: Grad Umag

Završetak radova: 11.2016.


28. NOVI CENTRALNI VRTIĆ "RADOST-GIOIA"

Investitor: Grad Umag
Završetak radova: 03.2017.
Važniji akti

 


29. IZGRADNJA TREĆIH STANOVA IZ PROGRAMA POTICANE STANOGRADNJE (POS)

Investitor: APN i Grad Umag
Završetak radova: 04.2017.

 

30. KRUŽNI TOK - Zona "Marketi"-D300

Završetak radova: 12.2017.

Investitor: Hrvatske ceste i Grad Umag

Nakon što je Grad Umag izgradio svu potrebnu infrastrukturu za Zonu "Marketi", krajem 2017. godine pušteno je u promet i novo kružno raskrižje na samom ulazu u spomenutu zonu, točnije na križanju s cestom prema Istarskom ipsilonu.

    

 

 

 

 

                                             ARHIVA: Realizirani projekti 2009.-2013.

 

 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS