Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Potpora za smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe Umag

Grad Umag je samostalno, novcem građana Grada Umaga izgradio Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag koji nije „u mreži ustanova socijalne skrbi“ te se ne sufinancira ni sredstvima nadležnog ministarstva niti sredstvima Županije. Cijene usluga u Domu definirane su Odlukom o cijenama usluga, koju na način propisan aktima Doma i Grada Umaga donose tijela Doma, a na cijenu usluga Doma utječu isključivo ukupni troškovi rada i povrata ulaganja u izgradnju i opremanje Doma.

Troškove usluga Doma snosi korisnik usluga samostalno ili uz sufinanciranje od strane uzdržavatelja (član obitelji  korisnika, skrbnik, uzdržavatelj temeljem Ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju i dr.), odnosno Grada Umaga.

Pravo na potporu za smještaj u Domu ostvaruju svi građani grada Umaga koji imaju prebivalište na području grada Umaga u neprekidnom trajanju više od 10 godina, a iznos potpore ovisi o primanjima korisnika.

Pravo na potporu za smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe Umag ostvaruje se podnošenjem zahtjeva od strane korisnika, člana njegove obitelji, skrbnika, uzdržavatelja ili Doma za starije i nemoćne osobe Umag.

Pravo na potporu ne ostvaruju korisnici koji su s trećima potpisali Ugovor o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju, osim u slučajevima kada korisnik Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopi s Gradom Umagom.

Zahtjev za ostvarenje prava na potporu za smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe Umag predaje se u tajništvu Doma, prilikom prijama u Dom, koji ga zajedno s popratnom dokumentacijom prosljeđuje nadležnom Odjelu Grada Umaga.

Uz Zahtjev za ostvarivanje prava na potporu za smjetaj u Domu za starije i nemoćne osobe, potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu o prebivalištu korisnika,
  • potvrdu porezne uprave o ukupno ostvarenom dohotku i primicima u prethodnoj kalendarskoj godini,
  • dokaz o visini isplaćene mirovine korisnika potpore u posljednja tri mjeseca.

Za dodatne informacije, posjetite službene web stranice Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc": www.dom-umag.hr