Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Potpora za podmirenje troškova pogreba

Grad Umag za osobe bez obitelji, odnosno rodbine, zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja, uz uvjet da su u trenutku smrti imale prebivalište na području grada, snosi troškove pogreba u visini troškova lijesa, nadgrobnog obilježja i drugih troškova ukopa.