Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Posebna potpora sudionicima Narodnooslobodilačkog rata i Domovinskog rata

Posebnu potporu sudionicima Narodnooslobilačkog rata i Domovinskog rata, u iznosu od 3.600,00 kuna godišnje, mogu ostvariti učesnici NOR-a i Domovinskog rata, kao i udovice palih i umrlih učesnika NOR-a i Domovinskog rata. Potpora se priznaje korisnicima s prebivalištem na području Grada Umaga, ako im prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1.000,00 kuna mjesečno, a ne ostvaruju potporu po nekom drugom programu nadležnih tijela Države.

Postupak za ostvarivanje ovog prava pokreće se na zahtjev korisnika, njegovog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili drugog uzdržavatelja, a uz Zahtjev za posebnu potporu sudionicima Narodnooslobodilačkog i Domovinskog rata, prilažu se:

  • uvjerenje o prebivalištu,
  • dokaz o visini mirovine,
  • potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitaka za korisnika i članove obitelji/kućanstva ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini  
  • potvrda nadležnog tijela da po toj osnovi ne primaju druge naknade i potpore ,
  • preslika bankovne kartice ili potvrda banke o IBAN računu.