Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Naknada za troškove stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području grada Umaga i koji podnesu zahtjev za ostvarenje navedenog prava.

Naknada za troškove stanovanja isplaćuje se u iznosu 50% iznosa zajamčene minimalne naknade korisnika, direktno na tekući račun korisnika.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja, korisnici su dužni dostaviti sljedeće priloge: