Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Naknada za troškove ogrjeva

Pravo na naknadu za troškove ogrjeva mogu ostvariti samci ili kućanstva, korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, i to na način da im se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška. Visinu iznosa pomoći, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, odlukom određuje Istarska županija.

U ime korisnika kojima je potrebno osigurati ovo pravo, Grad Umag podnosi Istarskoj županiji zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, a sredstva za pokrivanje troškova ogrjeva osiguravaju se u proračunu Županije.