Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Broj zaposlenih i plaće gradske uprave

 

U Gradu Umagu zaposlene su 71 osobe na neodređeno radno vrijeme, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“, broj 2/18).

Platni sustav gradskih dužnosnika (gradonačelnika i njegovih zamjenika) uređen je Odlukom o plaći i drugim pravima  gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Službene novine Grada Umaga“ br. 06/10 i 15/15). Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužnost obavljaju profesionalno.

Platni sustav službenika i namještenika uređen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Umaga“ br. 1/14).

Osnovica za obračun plaće uređena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike gradske uprave Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ br. 1/15).

Člankom 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) propisano je da masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

Sukladno Proračunu Grada Umaga za 2018. g. rashodi za plaće zaposlenika gradske uprave u 2018.g. iznose cca. 12,86% od dopuštenih 20%.


Dokumenti:

*  Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

*  Odluka o izmjeni Odluke o plaći i pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

*  Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

*  Odluka o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike gradske uprave Grada Umaga

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi