Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Predškolski odgoj

Polazeći od strateške odrednice Grada Umaga da je dostupnost kvalitetnog sustava predškolskog odgoja i obrazovanja jedan od temelja pronatalitetne politike i razvoja grada, čelnici Grada Umaga donijeli su jasnu odluku da predškolske ustanove moraju biti dostupne svoj umaškoj djeci koja u skladu s važećim pravilnikom ostvaruju pravo na upis u vrtić. Tako u Umagu od 2010. godine ne postoji lista čekanja te su sva djeca koja ispunjavaju uvjete za upis, smještena u umaške vrtiće. Na temelju mega projekta "Umag - grad djece 2010.-2020.", u okviru kojeg se planira rekonstruirati ili na novo izgraditi sve vrtiće i osnovne škole na području grada Umaga, od 1. travnja 2017. godine Umag je ujedno i prvi grad u Republici Hrvatskoj koji osigurava besplatne vrtiće, čime je želja izravno utjecati na demografsku obnovu, kako Umaga, tako i cijele Republike Hrvatske. 

Otvorenjem vrtića „Radost-Gioia“  9. ožujka 2017. godine, kapaciteta za 200-njak djece u 10 odgojnih skupina, uz već ranije dostignute pedagoške standarde u predškolskom odgoju i obrazovanju, po čemu je Umag vodeći grad u Hrvatskoj, ovim novim futurističkim zdanjem, potvrđuje se status grada primjera i grada budućnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju. Naime, Umag je grad koji se ponosno može dičiti s radom svog nadstandardnog  stručnog  tima u vrtićima, od pedagoga, logopeda, edukacijskog rehabilitatora, medicinske sestre, sportskog trenera, odgajateljice glazbenog odgoja, a posebno može istaknuti rad odgajateljica, jer u Umagu 1 odgajateljica dolazi na prosječno 8 djece.

Broj ustanova i građevina u kojima se provodi program predškolskog odgoja i obrazovanje na razini jedinice lokalne samouprave, utvrđen je mrežom dječjih vrtića. Mreža dječjih vrtića na području Grada Umaga, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Umaga, izrađena je na način da udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića i programa za djecu predškolske dobi u skladu sa standardima i potrebama.

Na području Grada Umaga, djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi obavljaju dvije predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Umag: Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag i Talijanski dječji vrtić „Vrtuljak“ Umag, koji djeluju u centralnim i područnim vrtićima. Trenutno je u navedenim predškolskim ustanovama zaposleno preko 120 djelatnika. Kako bismo i dalje zadržali trend upisa sve djece s područja Umaga u vrtiće, kontinuirano radimo na povećanju i stvaranju kvalitetnijih prostornih uvjeta. Nakon otvaranja nove zgrade područnog vrtića u Petroviji u rujnu 2016. godine te novog vrtića "Radost-Gioia" u ožujku 2017. godine, u tijeku je i provedba aktivnosti koje će imati za cilj izgradnju nove zgrade vrtića i osnovne škole u naselju Murine.

 

Temeljni dokumenti vezani za upis i boravak djece u predškolskim ustanovama nalaze se na sljedećim linkovima:

  1. Pravilnik o upisima djece u predškolske ustanove Grada Umaga
  2. Mjerila i kriteriji za utvrđivanje visine učešća roditelja u cijeni koštanja vrtića 
  3. Odluka o sudjelovanju korisnika u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja- Dječji vrtić i jaslice "Duga"
  4. Odluka o sudjelovanju korisnika u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja - Talijanski dječji vrtić "Vrtuljak"

 

U nastavku link na kontakte za više informacija:

1. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Umaga
2. Dječji vrtić i jaslice "Duga"
3. Talijanski dječji vrtić "Vrtuljak"