Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Opće informacije

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđen je samoupravni djelokrug općina i gradova, točnije poslovi od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslovi koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti,  brigu o djeci,  socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje,kulturu, tjelesnu kulturu i sport,  zaštitu potrošača,  zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Grad Umag, kao osnivač predškolskih ustanova i osnovnih škola, intenzivno skrbi o javnim potrebama skrbi o djeci, odgoju i osnovnom obrazovanju, ali i potrebama učenika srednjih škola i studenata. Sve aktivnosti u odgoju i obrazovanju na području Grada Umaga odvijaju se na način koji je predviđen Strategijom razvoja Grada Umaga.

 

Specifičnosti odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku

Posebnost područja Istarske županije pa tako i Grada Umaga jest postojanje talijanske autohtone zajednice. Pravo na uporabu jezika i pisma nacionalnim manjinama zajamčeno je Ustavnom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Nadalje, prava talijanske nacionalne manjine dodatno su zajamčena ugovorima koje je Hrvatska preuzela i potpisala s Republikom Italijom. Ravnopravna uporaba talijanskog jezika zajamčena je i Statutom Grada Umaga. Konkretno, na području Grada Umaga pripadnici talijanske nacionalne manjine imaju svoje odgojno-obrazovne ustanove u kojima se odvija rad na talijanskom jeziku u skladu s propisima Republike Hrvatske, uvažavajući posebnosti i kulturnu pripadnost te poveznice s Italijom. Grad Umag je osnivač Talijanskog dječjeg vrtća "Vrtuljak" i Talijanske osnovne škole "Galileo Galilei". Iako prednost pri upisu ostvaruju djeca koja su pripadnici talijanske nacionalne manjine, u navedenim ustanovama upisana su i djeca koja nisu pripadnici talijanske nacionalne manjine s obzirom da su roditelji izrazili želju da njihova djeca nauče talijanski jezik.  Mrežom predškolskih ustanova obuhvaćeni su, osim matičnog centralnog vrtića i područni odjeli od koji tri u samom Umagu te tri područna odjela u izvangradskim naseljima (u Babićima, Bašaniji i Petroviji). Talijanska osnovna škola osim matične ima i područnu školu u Bašaniji.