Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Zaključak o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja za zakup javnih površina

08.02.2018.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 68. i 110. Statuta Grada Umaga (“Službene novine Grada Umaga” br. 9/09, 3/13, 14/13 - pročišćeni tekst) te sukladno Zaključku gradonačelnika Grada Umaga, KLASA: 363-05/17-03/232, URBROJ: 2105/05-02-18-2 od dana 18. siječnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Umaga donosi 

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja za zakup javnih površina

Cjeloviti tekst Zaključka možete preuzeti OVDJE.