Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Sufinanciranje dijela troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u 2019. godini

19.11.2019.

Temeljem članka 6. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom području Grada Umaga za 2019. godinu („Službene novine Grada Umaga“, broj 13/19) i članaka 68. i 110. Statuta Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga, broj 9/09, 3/13, 14/13 - pročišćen tekst i 9/18), Grad Umag objavljuje dana 19. studenog 2019. godine sljedeći 

Javni poziv za sufinanciranje dijela troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u 2019. godini

Cilj natječaja je unaprediti konkurentnost poljoprivrednih proizvođača, ojačati njihove sposobnosti za razvoj održive ekološke poljoprivredne proizvodnje, te omogućiti bolje korištenje poljoprivrednih resursa na području Umaga. Grad Umag poziva stoga poljoprivredna gospodarstva - trgovačka društva, obrte, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik subjekata ekološke proizvodnje da se prijave na ovaj Javni poziv za dodjelu potpore sufinanciranja ekološke proizvodnje.

Materijal za prijavu dostupan je u nastavku, dok Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Umaga za 2019. godinu možete preuzeti klikom na ovu poveznicu.

  1. Javni poziv za sufinanciranje dijela troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u 2017. godini
  2. Obrazac prijave
  3. Upute za prijavitelje
  4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza