Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-pojačano održavanje prometnica po mjesnim odborima

09.11.2017.

Grad Umag, G.Garibaldi 6, 52470 Umag kao naručitelj namjerava provesti postupak javne nabave za radove pojačanog održavanja prometnica po mjesnim odborima Grada Umaga.

Sukladno članku 198. stavku 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi (narodne novine broj 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži najmanje:

-opis predmeta nabave,
-tehničke specifikacije,
-kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te
-kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga je 14. studenoga 2017. godine.

Evidencijski broj nabave 06-18/17-MV 
Pojačano održavanje prometnica po mjesnim odborima Grada Umaga
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 09.11.2017. 
Dokumentacija o nabavi 09.11.2017.
Prijedlog ugovora 09.11.2017. 
Troškovnik 09.11.2017.

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja