Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Prijedlog konačne Liste reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga-Umago

31.10.2018.

Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima,  mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga-Umago  („Službene Novine“ Grada Umaga broj 09/18), Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticanje stanogradnje radi utvrđivanja liste reda prvenstva potencijalnih kupaca  KLASA:370-01-17-01/02 URBROJ: 2105/05-05/01-18-10 od 02. srpnja 2018., te nakon razmatranja svih pristiglih prigovora na prijedlog privremene Liste reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga-Umago i brojnih predstavki građana na prijedlog privremene Liste, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva izvršilo je dodatan uvid u službene evidencije državnih i drugih ovlaštenih tijela, kao i određene provjere na terenu, nakon čega objavljuje:

  1. Prijedlog konačne Liste reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga-Umago
  2. Listu podnositelja koji se ne uvrštavaju na Prijedlog konačne Liste reda prvenstva jer ne udovoljavaju formalnim uvjetima Javnog poziva
  3. Listu podnositelja Zahtjeva koji udovoljavaju formalnim uvjetima Javnog poziva, ali se po ocjeni Povjerenstva ne smatraju prioritetima za kupnju stana

Na temelju članka 13. stavak 1., Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga,  podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.
Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste prvenstva u roku od 8 dana od dana objavljivana prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i WEB stranicama Grada Umaga, a o osnovanosti prigovora odlučuje gradonačelnik Grada Umaga-Umago.

Prigovor dostaviti na adresu:

GRAD UMAG-UMAGO
G.Garibaldi 6 p.p.101
52470 Umag
Za Povjerenstvo za provedbu Programa
društveno poticane stanogradnje

Ujedno obavještavamo da na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga („Službene novine“ Grada Umaga broj 09/18), osoba za koju se utvrdi da je dala neistinite podatke o ispunjavanju uvjeta za uvrštenje na Listu prvenstva kao i osoba za koju se u tijeku trajanja Konačne liste prvenstva utvrdi da više ne ispunjava uvjete na osnovu kojih je uvrštena na listu, briše se sa Liste prvenstva odnosno Konačne liste reda prvenstva

KLASA: 370-01/18-01/01
URBROJ: 2105/05-15-18-507
U Umagu, 31. listopada 2018.