Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a proizvodne zone Juricani

20.12.2018.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/17-01/36 URBROJ: 2105/05-02-18-64 od 19. prosinca 2018. godine objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone Juricani (u nastavku: UPU)

  1. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajati će 15 dana, od 07. siječnja do 21. siječnja 2019. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago – www.umag.hr.
  2. Javno izlaganje održati će se u četvrtak 10. siječnja 2019. godine u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago, ul. G. Garibaldi 6.
  3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi.
  4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 21. siječnja 2019. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi. 

 

Grafički dio plana:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Promet
2.2. Elektroničke komunikacije
2.3. Elektroenergetika
2.4. Plinoopskrba
2.5. Vodoopskrba
2.6. Odvodnja otpadnih voda
3. Oblici korištenja
4. Način i uvjeti gradnje

Tekstualni dio plana:
1. Odredbe Prijedloga plana
2. Obrazloženje
3. Sažetak za javnost
 

Ponovna javna rasprava provodi se temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) jer se prijedlog prostornog plana promijenio tako da se promjenom utječe na vlasničke odnose, sve na osnovu prihvaćene primjedbe Ministarstva državne imovine RH u prvoj javnoj raspravi. Izvješće o prvoj javnoj raspravi dostupno je na web stranici Grada Umaga.