Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjene i dopune UPU-a stambenog naselja Lovrečica

09.09.2019.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/16-01/02, URBROJ: 2105/05-02-19-153 od 06. rujna 2019. godine objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Lovrečica (u nastavku: ID UPU)

  1. Javni uvid u prijedlog ID UPU-a trajati će 15 dana, od 18. rujna do 02. listopada 2019. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago.
  2. Javno izlaganje održat će se u utorak 24. rujna 2019. godine u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago, ul. G. Garibaldi 6.
  3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi.
  4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 02. listopada 2019. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

Grafički dio plana – kartografski prikazi
1.A – Korištenje i namjena površina 
2.A - Promet
2.B - Telekomunikacije
2.C - Vodoopskrba
2.D - Odvodnja
2.E - Energetski sustav
2.F - Plinoopskrba
3.A - Područja posebnih uvjeta korištenja
3.B – Oblici korištenja
4. Načini gradnje

Tekstualni dio:
1. Odredbe
2. Sažetak i Obrazloženje