Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o utvrđivanju međa te uvidu u geodetski elaborat i snimku izvedenog stanja

01.12.2018.

Grad Umag, UO za izgradnju i održavanje sa sjedištem Umag, ul. G. Garibaldi 6 objavljuje sljedeću:

OBAVIJEST

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 i 148/13) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.), obavještavaju sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste: 0006 ULICA JASENA – VIA DEI FRASSINI, 0008 ULICA PLANIKA – VIA DEI CORBEZZOLI, 0009 ULICA CRNIKA – VIA DEI LECCI, 0010 ULICA LADONJA – VIA DEI LODOGNI, 0011 ULICA LOVORA – VIA DEI LAURI, 0012 ULICA BRNISTRA – VIA DELLE GINESTRE, 0013 ULICA PLATANA – VIA DEI PLATANI, 0014 ULICA BADEMA – DEI MANDORLI, 0015 ULICA ŠPARUGA – VIA DEGLI  ASPARAGI, 0017 ULICA PINIJA - VIA DEI PINI, 0018 ULICA SMREKA - VIA DEI GINEPRI, 0019 PROLJETNA OBALA – RIVA DI PRIMAVERA i trasa ULICE SVETI PELEGRIN – SAN PELLEGRINO na k.č. 3601, 3617, 3627, 3656, 3715, 3829, 3626, 3611, 3638, 3649, 3701, 3679, 3658, 3726, 3737, 3748  i druge u k.o. Umag.

Dana 11. prosinca (utorak) 2018. godine u 15:00 sati na terenu vršiti će se utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojem su izgrađena gore navedene nerazvrstane ceste. 

Dana 19. prosinca (srijeda) 2018. godine u 15:00 sati na terenu pored Crkve Svetog Pelegrina biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste br. 537/18 te u Snimku izvedenog stanja nerazvrstane ceste br. 536/18 na k.č.br. 3601, 3617, 3627, 3656, 3715, 3829, 3626, 3611, 3638, 3649, 3701, 3679, 3658, 3726, 3737, 3748 i druge sve k.o. Umag u svrhu formiranja parcela gore navedenih nerazvrstanih cesta odnosno evidentiranje istih.

Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata i snimke na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga, Valica, Barboj 36c

Tel: +385 52 732 238
Fax: +385 52 732 221
Mobitel: +385 98 219 515 
E-mail: geodet.mataija@gmail.com
www.geodet-mataija.hr

GRAD UMAG
Pročelnik UO: Valdi Buršić

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS