Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu ID UPU-a "Marketi-Umag"

05.01.2018.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga KLASA: 350-02/17-01/31, URBROJ: 2105/05-02-18-32 od 04. siječnja 2018. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Marketi-Umag“ (u nastavku: UPU)

  1. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajati će 11 dana, od 16. do 26. siječnja 2018. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga – www.umag.hr 
  2. Javno izlaganje održati će se u četvrtak 18. siječnja 2018. godine u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6.
  3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi.
  4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 26. siječnja 2018. godine na: Grad Umag, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg Slobode 7, 52470 Umag ili osobno u pisarnici Grada Umaga. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Grafički dio:
1) Korištenje i namjena površina
2a) Promet i elektroničke komunikacije
2b) Elektroopskrba i plinoopskrba
2c) Vodoopskrba, odvodnja i uređenje voda
3) Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina
4) Oblici korištenja
5) Način i uvjeti gradnje

Tekstualni dio:
- Obrazloženje
- Odredbe za provedbu
- Sažetak za javnost