Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o izdavanju građevinske dozvole

05.12.2017.

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000113
URBROJ: 2105/05-09/02-17-5
Umag, 04. prosinca 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA, ISTARSKA ŽUPANIJA, GRAD UMAG-UMAGO, Upravni odjel za izdavanje akata za gradnju, REPUBBLICA DI CROAZIA, REGIONE ISTRIANA, CITTA’ DI UMAG-UMAGO, Assessorato per il rilascio di atti edilizi, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor, GRAD UMAG HR-52470 UMAG, GIUSEPPE GARIBALDI 6, OIB 84097228497, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 i 20/17.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU


I. Dozvoljava se investitoru: GRAD UMAG HR-52470 Umag, G. Garibaldi 6, OIB 84097228497:

-    rekonstrukcija raskrižja “POŠTA” : prometna površina sa pripadajućom oborinskom odvodnjom, vodovodnom mrežom, prometnom signalizacijom I opremom, javnom rasvjetom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom (EKI) Grada Umaga, 2. skupine, 

na katastarskim česticama k.č.br.2466, 3947/8, 2486, 2487/1, 2487/2, 3954, 3953, 2728 i 2488, sve k.o. Umag (Umag-Centar), a prema geodetskom elaboratu k.č.br. 2466, 2486, 2487/1, 2487/2, 2488, 2728, 3947/8, 3953 i 3954 sve k.o. Umag, 

u skladu s glavnim projektom zajedničke oznake 1555/17, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant VLADIMIR BZIK, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1201, a sadržava:

  1. Mapa 1 – Građevinsko prometni projekt - Projekt prometnih površina,oborinske odvodnje,vodovodne mreže I prometne signalizacije i opreme, broj: 1555/17-1 od rujna 2017. godine, projektanti Tedi Zgrablić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5153 i Predrag Mihovilović, mag.ing.aedif.,broj ovlaštenja G 1201- tvrtka “VIA ING” d.o.o. za projektiranje i konzalting, Pula, Dobricheva 30, OIB: 93874487104 
  2. Mapa 2 – Elektrotehnički projekt - Projekt javne rasvjete I prelaganja I zaštite elektroenergetskih kabela, broj: 1339,od rujna 2017. godine, projektant Letizia Rojnić Poldrugovac, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1693, tvrtka “EL ROY” d.o.o. za projektiranje i druge tehničke usluge, Pula, Labinska 2/C, OIB: 99008275231
  3. Mapa 3 – Elektrotehnički projekt - Projekt elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), broj: 1340, od rujna 2017. godine, projektant Alen Cigić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1376, tvrtka “DIOPTER” d.o.o. za projektiranje i druge tehničke usluge, Pula, Trierska 7, OIB: 07260841861
  4. Mapa 4 – Geodetski elaborate oznake 229/2016 od 19.09.2016. godine,ovlašteni geodet Ante Rupić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 740, GEO-RAD d.o.o. za geodetske usluge, Jelenje, Jelenje 155, OIB 81881137964.

II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.

III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

IV. Građevina se može početi koristiti nakon što nadležno tijelo za tu građevinu izda uporabnu dozvolu.

PREUZMI GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja