Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o izdavanju građevinske dozvole

17.11.2017.

Republika Hrvatska, Istarska Županija, Grad Umag-Umago, Upravni odjel za izdavanje akata za gradnju, Repubblica di Croazia, Regione Istriana, Città Di Umag-Umago, Assessorato per il rilascio di atti edilizi, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor HRVATSKE CESTE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000208, URBROJ: 531-06-2-1-356-16-0004 od 23.11.2016. godine, izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Dozvoljava se investitoru HRVATSKE CESTE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885:
- rekonstrukcija dijela državne ceste D75 - dionica od Zambratije do Umaga duljine 3120,09 m – 3. Faza: rekonstrukcija ceste 1, izgradnja kružnog raskrižja 4-cesta 11,cesta 12-priključak na kružno raskrižje (cesta 11), pješački pothodnik I pješačko-biciklistička staza, pripadajuće oborinske odvodnje, javne rasvjete I elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) Grada Umaga, 1. skupine, 
na katastarskim česticama k.č.br. 3942/4, 1269/10, 1253/2, 1254/2, 1255/2, 1256/2, 1259/2, 1268/3 i 1268/4, sve k.o. Umag(Umag-Zambratija).

Cjeloviti tekst građevinske dozvole iz naslova možete preuzeti OVDJE.

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja