Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)

22.02.2020.

Grad Umag, sa sjedištem Umagu, ul. G. Garibaldi 6, 
putem UO za upravljanje imovinom,  izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013) obavještavaju se sve zainteresirane stranke, odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - ulica Klija, dio u naselju Vilanija, koja se proteže preko dijela k.č. 604/2, 604/1, 602/2, 612/3, 612/2, 612/1, 578/1 u k.o. Petrovija da će se u četvrtak 5.3.2020. godine u 12:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa, odnosno obilježiti će se granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta ulica Klija dio, naselje Vilanija.

U četvrtak 5.3.2020. godine u 14:00 sati u vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, bit će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 87/2019 za nerazvrstanu cestu ulica Klija dio u naselju Vilanija, koja se proteže preko dijela k.č. 604/2, 604/1, 602/2, 612/3, 612/2, 612/1, 578/1 u k.o. Petrovija. 
Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva Geodetski Ured GEOSTIL, 52 466 Novigrad, Epulonova 3, tel. (052) 726 280.