Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaj za sufinanciranje projekata za udruga u poljoprivredi i ribarstvu u 2018. godini

20.02.2018.

Grad Umag, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Umaga od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva na području Grada Umaga, dana 20. veljače 2018. godine objavljuje Natječaj za sufinanciranje projekata u poljoprivredi i ribarstvu u 2018. godini.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite možete se obratiti na adresu elektroničke pošte paolo.dragan@umag.hr

  1.  Tekst natječaja
  2.  Upute za prijavitelje
  3.  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
  4.  Opisni obrazac prijave
  5.  Obrazac proračuna
  6.  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  7.  Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza
  8.  Obrazac za opis provedbe projekta
  9.  Obrazac financijskog izvješća provedbe projekta