Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – sustav javnog navodnjavanja Petrovija (2 skupine)

07.06.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD UMAG-UMAGO
 
Upravni odjel za prostorno planiranje
i izdavanje akata za gradnju

Na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju izdaje Lokacijsku dozvolu za građenje infrastrukturne građevine – sustav javnog navodnjavanja Petrovija (2 skupine) na katastarskim česticama u: k.o. Petrovija, k.o. Materada i k.o. Kršete (upisani u Mapi 1.1./1 idejnog projekta, stranice 3,4,5 od 20).

Cjeloviti tekst predmetne Lokacijske dozvole dostupan je na ovoj poveznici.