Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Konačna lista prvenstva za najam stana u vlasništvu Grada Umaga

14.09.2017.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 68. I 110. Statuta Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga, br. 9/09, 3/13 i 14-13-pročišćeni tekst) te članka 23. Odluke o davanju stanova u najam (Službene novine Grada Umaga, br. 8/12), gradonačelnik Grada Umaga donosi sljedeću

 

ODLUKU

I.

Utvrđuje se konačna Lista prvenstva za najam stana u vlasništvu Grada Umaga, koja se nalazi u prilogu ove Odluke, u tabelarnom prikazu i čini njen sastavni dio.

II.

Konačna lista iz točke 1. Odluke dostavlja se Uredu Grada na daljnje postupanje, a ista se ima objaviti na Oglasnim pločama Grada Umaga, Trg Slobode 7 i G. Garibaldi 6 te na internetskim stranicama Grada Umaga odmah po donošenju ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 371-02/17-01/08
URBROJ.: 2105/05-02-17-176
Umag, 13. rujna 2017. god.