Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv za uvid u spis predmeta

09.11.2017.

Grad Umag, putem Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju, poziva sve zainteresirane na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – rekonstrukcija državne ceste D 75-dionica od Zambratije do Umaga dužine 3120,09 m – 3 faza, sa pratećom infrastrukturom: prometne  površine i oborinska odvodnja, pješački pothodnik, javna rasvjeta, SN i NN kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI), ST plinovod i vodovodne instalacije, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 3942/4, 1253/2, 1254/2, 1255/2, 1256/2, 1259/2, 1268/3, 1268/4 i 1269/10 sve k.o. Umag (Umag-Stella Maris).

U spis je priložen glavni projekt zajedničke oznake 1308/14 od rujna 2016. godine, glavni ovlašteni projektant Vladimir Bzik,dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1201 („VIA ING“ projektiranje i konzalting d.o.o. HR-52100 PULA , DOBRICHEVA 30, OIB 93874487104 )- Mape 1,2,3,4,5,6,7,8. na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola. 

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.11.2017. g. u 10:00 sati, na lokaciji Umag, Trg Slobode 7, 1.kat, soba br.15.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja