Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja poduzetništva Grada Umaga u 2018. godini

26.02.2018.

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2018. godini, KLASA: 311-01/17-01/03, URBROJ: 2105/05-02-18-2 od 16. veljače 2018. godine, Grad Umag raspisuje

JAVNI POZIV 
PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA GRADA UMAGA U 2018. GODINI

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora i subvencija dodjeljuje se putem sljedećih mjera

  1. potpora novoosnovanim trgovačkim društvima i obrtima (preuzmi obrazac 1 i obrazac izjave),
  2. potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata (preuzmi obrazac 2 i obrazac izjave),
  3. subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete (preuzmi obrazac 3 i obrazac izjave),
  4. subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita (preuzmi obrazac 4 i obrazac izjave),
  5. subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba (preuzmi obrazac 5 i obrazac izjave)
  6. subvencija dijela troškova nabave dugotrajne materijalne imovine (obrazac 6 i obrazac izjave) - predviđena sredstva za 2018. godinu u potpunosti iskorištena 

Klikom na poveznice možete preuzeti cjeloviti tekst Javnog poziva i Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2018. god.

Za sve dodatne upite možete se obratiti na adresu elektroničke pošte paolo.dragan@umag.hr .