Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja poduzetništva Grada Umaga u 2020. godini

16.03.2020.

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2020. godini, KLASA: 311-01/20-01/01, URBROJ: 2105/05-02-20-2 od 04. ožujka 2020. godine, Grad Umag raspisuje

JAVNI POZIV 
PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA GRADA UMAGA U 2020. GODINI

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora i subvencija dodjeljuje se putem sljedećih mjera

  1. potpora novoosnovanim trgovačkim društvima i obrtima (preuzmi obrazac 1)
  2. subvencija dijela troškova nabave dugotrajne materijalne imovine (preuzmi obrazac 2)
  3. potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata (preuzmi obrazac 3)
  4. subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita (preuzmi obrazac 4)
  5. subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba (preuzmi obrazac 5)

Cjeloviti tekst Javnog poziva, Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2020. god.te Izjavu o korištenju potpore male vrijednosti  možete preuzeti u nastavku:

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite možete se obratiti na adresu elektroničke pošte financije@umag.hr .