Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjavanja

15.04.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD UMAG-UMAGO
Upravni odjel za prostorno planiranje 
i izdavanje akata za gradnju

Pozivaju se sve zainteresirane strane na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za višestambenu zgradu smještenu na sjevernom dijelu katastarske čestice broj 1579/6 k.o. Lovrečica u naselju Lovrečica. Predmetni postupak je pokrenut po zahtjevu tvrtke MARK PROJEKT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Hribarov prilaz 6.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti u srijedu 24.04.2019. u 12:00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju Grada Umaga, na lokaciji Umag, Trg Slobode 7, I. kat, Soba broj 14. 

Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.