Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)

30.03.2019.

Grad Umag, sa sjedištem Umagu, ul. G. Garibaldi 6, putem UO za izgradnju i održavanje

Sukladno čl. 131., 132. i 133. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 i 148/13) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. ), UO za izgradnju i održavanje objavljuje:

JAVNI POZIV

I. 

Grad Umag, Umag, G. Garibaldi 6, započinje s postupkom snimanja i upisa nerazvrstanih cesta naziva NPC46 -, ŽC5214 - Mazurija' u k.o. Savudrija u točki A Zaključka gradonačelnika, u točki B Zaključka gradonačelnika  pod red. brojem 72 ul. G. Martinuzzi, pod red. brojem 77 ul. M. Balote, pod red. brojem 80 ul. 6. svibnja, pod red. brojem 3 ulica Kroz vrtove sve u k.o. Umag. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka upisa nerazvrstane ceste u katastarski sustav. 

II. 

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u svojstvu odgovorne osobe izradit će ovlašteni inženjeri geodezije Danilo Viher, dipl. ing. geod., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1092 i Franjo Miklić, mag. ing. geod. et geoinf., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1359, zaposleni u tvrtki GEO-RAD d. o. o. Jelenje, Jelenje 155. 

III. 

U srijedu 3. travnja 2019. godine s početkom u 9:00 sati, Grad Umag započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno učvršćene i obilježene. Ukoliko budu loše vremenske prilike, sve se pomiče za prvi prihvatljiv dan poslije. Ukoliko netko želi biti prosutan kod snimanja ceste, a s obzirom da se radi o širem području snimanja, svakako neka se javi u geodetsku tvrtku GEO-RAD d.o.o. na sljedeće načine: tel.: 051 230 058 (Ukoliko nema ovlaštenog inženjera neka ostavi svoj broj telefona ili mobitela kako bi ga se kasnije zvalo), e-mail: georad.jelenje@gmail.com ili dođe osobno u tvrtku uz predhodnu najavu. Također, bilo bi dobro obilježiti međe nekretnina uz cestu (pogotovo ako nećete biti u mogućnosti da nam se javite) kako ne bi kasnije došlo do mogućih nesuglasica oko granice ceste. Svakako nam napomenuti ukoliko se uz cestu radi neki drugi geodetski elaborat ili geodetski projekt. Tada nam je potrebno dati podatke o utvrđenim međama prema cesti iz tih elaborata. 

IV. 

Svi nositelji prava na zemljištu na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste, te zatražiti moguća dodatna pojašnjenja u Vijećnici Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6, u četvrtak 23. svibnja 2019. od 10:00 do 10:30. 

KLASA: 936-02/19-01/96
KLASA: 936-02/19-01/29
KLASA: 363-02/19-01/30
URBROJ: 2105/05-07/07-19-3
Umag, 29. ožujka 2019. godine

GRAD UMAG
UO za izgradnju i održavanje