Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Umaga

03.02.2018.

Na temelju odredbi članaka 280. – 296. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 68., st. 3. Statuta Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ br. 9/09, 3/13, 14/13 - pročišćeni tekst), te sukladno odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ br. 15/13, 9/16 i 12/17) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Umaga, KLASA: 944-01/15-01/88, URBROJ: 2105/05-14 od 31. siječnja 2018. godine, raspisuje se: 

J A V N I   N A T J E Č A J
za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Umaga

Rok za podnošenje ponuda za osnivanje prava građenja na nekretninama koje su predmet ovog Javnog natječaja iznosi 30 (trideset) dana, a počinje se računati od početka sljedećeg dana od dana objavljivanja teksta Javnog natječaja na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Umaga.

Cjeloviti tekst javnog natječaja i pripadajući grafički prilog možete preuzeti u nastavku: