Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za golf igralište Stancija Grande - Savudrija

15.04.2019.

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, na temelju stavka 1. članka 160. i stavka 1. članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),  te odredbe članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, objavljuje

JAVNU RASPRAVU O
STUDIJI  UTJECAJA NA OKOLIŠ  ZA 
GOLF IGRALIŠTE STANCIJA GRANDE – SAVUDRIJA, GRAD UMAG

I. Studija utjecaja na okoliš se stavlja na javnu raspravu na osnovi Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I 351-03/18-02/29; URBROJ: 517-03-1-2-19-26 od 12. ožujka 2019. godine.

II. Sukladno članku 26. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku u RH (NN 47/09), te odredbi članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s s nadležnim Upravnim odjelom za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju Grada Umaga. 

III. Jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost dostupni su javnosti u trajanju od 30 dana i to od 23. travnja 2019. godine do 23. svibnja 2019. godine u:

  • Predvorju gradske vijećnice Grada Umaga,  Giuseppe Garibaldi 6, 52470 Umag, svakog radnog dana od 07,30  do 15,30 sati,

  • Ulaznom holu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost dostupni su javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr,  i  Grada Umaga – www.umag.hr.

IV. Javno izlaganje Studije održat će se 7. svibnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, Giuseppe Garibaldi 6, 52470 Umag, s početkom u 17,00 sati. 

Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva COIN inženjering d.o.o., iz Pule i predstavnici izrađivača Studije, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu iz Varaždina, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja iz točke I ove obavijesti mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostaviti u pisanom obliku u roku predviđenom za javnu raspravu, zaključno sa 23. svibnja 2019. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula.

VI. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke V. ove  obavijesti i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Dodatni materijali:

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS