Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš obilaznice grada Umaga

01.06.2018.

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, na temelju stavka 1. članka 160. i stavka 1. članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),  te odredbe članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, objavljuje

JAVNU RASPRAVU O
STUDIJI  UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT
OBILAZNICA GRADA UMAGA

I. Studija utjecaja na okoliš se stavlja na javnu raspravu na osnovi Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa: UP/I 351-03/17-02/76; Urbroj: 517-06-2-1-1-18-6 od 15. svibnja 2018. godine.

II. Sukladno članku 26. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku u RH (NN 47/09), te odredbi članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju Grada Umaga.

III. Jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost dostupni su javnosti u trajanju od 30 dana i to od 11. lipnja 2018. godine do 11. srpnja 2018. godine u:
- predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga,  Giuseppe Garibaldi 6, 52470 Umag, svakog radnog dana od 07,30  do 15,30 sati.

Sažetak za javnost dostupan je javnosti u trajanju od 30 dana i to od 11. lipnja 2018. godine do 11. srpnja 2018. godine u:
- Ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, 

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost dostupni su javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, i  Grada Umaga – www.umag.hr.

IV. Javno izlaganje Studije održat će se 3. srpnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Umaga,  Giuseppe Garibaldi 6, 52470 Umag, s početkom u 17,00  sati. 
Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba i predstavnici izrađivača Studije, Oikon d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja iz točke I ove obavijesti mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostaviti u pisanom obliku u roku predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 11. srpnjem 2018. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

VI. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke V. ove  obavijesti i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Dodatni materijal: