Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela PUP-a stambenog naselja „Komunela“ Umag

18.10.2017.

Temeljem članaka 96. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga KLASA: 350-02/17-01/30, URBROJ: 2105/05-02-17-28 od 17. listopada 2017. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja „Komunela“ Umag (u nastavku: Plan)

1. Javni uvid u prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage dijela Plana trajat će 8 dana, od 27. listopada do 3. studenoga 2017. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga 

2. Javno izlaganje održat će se u utorak 31. listopada 2017. godine u 12.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6.

3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 3. studenoga 2017. godine na: Grad Umag, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Trg Slobode 7, 52470 Umag ili osobno u pisarnici Grada Umaga. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Grafički dio
2.3) Plan parcela

Tekstualni dio
- Obrazloženje za javnost