Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sportski centar Umag“

09.03.2018.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga KLASA: 350-02/17-01/34, URBROJ: 2105/05-02-18-30 od 07. ožujka 2018. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sportski centar Umag“ (u nastavku: UPU)

  1. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajati će 15 dana, od 20. ožujka do 3. travnja 2018. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga – www.umag.hr

  2. Javno izlaganje održati će se u utorak 27. ožujka 2018. godine u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6.

  3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi.

  4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 3. travnja 2018. godine na: Grad Umag, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg Slobode 7, 52470 Umag ili osobno u pisarnici Grada Umaga. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Grafički dio:
1) Korištenje i namjena površina
2a) Prometnice
2b) Elektronička i komunikacijska infrastruktura
2c) Elektroenergetska infrastruktura
2d) Plinoopskrbna infrastruktura
2e) Vodoopskrbna infrastruktura
2f) Odvodnja sanitarnih i oborinskih otpadnih voda
3) Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina

Tekstualni dio:
- Obrazloženje
- Odredbe za provedbu
- Sažetak za javnost