Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Komunela-centralni sadržaji

24.10.2019.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/18-01/11, URBROJ: 2105/05-02-19-33 od 24. listopada 2019. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Komunela-centralni sadržaji
(u nastavku: ID UPU)

  1. Javni uvid u prijedlog ID UPU-a trajati će 15 dana, od 4. do 18. studenog 2019. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago – www.umag.hr
  2. Javno izlaganje održati će se u četvrtak 14. studenog 2019. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago, ul. G. Garibaldi 6.
  3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi.
  4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 18. studenog 2019. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Grafički dio plana – kartografski prikazi
1. Korištenje i namjena površina 
2.1 Promet
2.2 Telekomunikacije
2.3 Elektroenergetika
2.4 Plinoopskrba
2.5 Vodoopskrba
2.6 Odvodnja
3. Oblici korištenja
4. Načini gradnje

Tekstualni dio:
1. Odredbe
2. Obrazloženje
3. Sažetak