Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javna rasprava o prijedlogu ID DPU-a industrijske zone Ungarija

25.09.2017.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga KLASA: 350-02/17-01/29, URBROJ: 2105/05-02-17-35 od 18. rujna 2017. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja industrijske zone Ungarija Umag (u nastavku: DPU)

1. Javni uvid u prijedlog DPU-a trajati će 8 dana, od 3. do 10. listopada 2017. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga – www.umag.hr

2. Javno izlaganje održati će se u četvrtak 5. listopada 2017. godine u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6.

3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 10. listopada 2017. godine na: Grad Umag, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Trg Slobode 7, 52470 Umag ili osobno u pisarnici Grada Umaga. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Grafički dio
01) Detaljna namjena površina
2.1) Prometna mreža
2.2) Telekomunikacijska mreža
2.3.1) Elektroenergetika (visoki napon)
2.3.2) Elektroenergetika (niski napon)
2.3.3) Javna rasvjeta
2.3.4) Plinoopskrba
2.4) Vodoopskrba
2.5) Odvodnja otpadnih i oborinskih voda
3.1) Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
3.2) Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - arheologija
04) Uvjeti gradnje

Tekstualni dio
- Obrazloženje i prilozi prostornog plana
- Odredbe za provedbu Plana

- Sažetak za javnost