Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Nacionalne manjine

Činjenica da u Umagu, od gotovo 15.700 stanovnika, njih 30% pripada nekoj od preko dvadeset nacionalnih manjina, čini nas izuzetno ponosnima. Grad Umag živi multietičnost i multikulturalnost, a riječ suživot/convivenza ovdje nije samo fraza.

Iako u Umagu, u skladu sa zakonom, postoje Vijeća nacionalnih manjina (talijanske, slovenske, srpske i bošnjačke) te predstavnik albanske nacionalne manjine, na području Grada Umaga djeluju i organizacije civilnog društva čiji je cilj njegovanje kulture, običaja i  identiteta nacionalne manjine koju predstavljaju, a suradnja koju je Grad Umag ostvario sa njima na izuzetno dobroj je razini. Međusobnim uvažavanjem i provedbom zajedničkih aktivnosti stvaramo bolju zajednicu na ponos svih njenih građana. Udruge koje na području Umaga okupljaju nacionalne manjine su: Zajednice Talijana s područja Umaga, Slovensko kulturno društvo „Ajda“, Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Bujština“, Nacionalna zajednica Bošnjaka Bujštine.

Zajednice Talijana

Na području Grada Umaga djeluju:

  • Zajednica Talijana „Fulvio Tomizza“, s preko 3.000 članova
  • Zajednica Talijana „Lovrećica-Babići“ / „San Lorenzo – Babici“, koja okuplja oko 400 članova
  • Zajednica Talijana „Materada / Matterada“, koja okuplja oko 260 čanova
  • Zajednica Talijana Savudrija / Salvore, koja okuplja preko oko 620 članova

Zajednice Talijana Grada Umaga, kao manjinske organizacije, njeguju svoj nacionalni, kulturni i jezični identitet te autohtonost članova. Ciljevi su afirmacija i promicanje specifičnih prava pripadnika talijanske nacionalne zajednice kao autohtone nacionalne manjine, zadovoljavanje njihovih nacionalnih, kulturnih, ekonomskih i društvenih interesa na području Grada Umaga. Program aktivnosti obuhvaća: kulturno-umjetničke aktivnosti (pjevački zbor, dramske sekcije, moderni ples, likovne radionice, tečaj keramike), novinarske sekcije, seminare i jezične tečajeve, sportsko-rekreativne aktivnosti, humanitarne aktivnosti i drugo.

 

Nacionalna zajednica Bošnjaka Bujštine

Nacionalna zajednica Bošnjaka Bujštine osnovana je 2009. godine, ima stotinjak članova. Cilj djelovanja udruge je očuvanje nacionalnog identiteta Bošnjaka Bujštine, promicanje jednakosti i zaštita ljudskih prava. Područje njihovog djelovanja odnosi se na demokratsku političku kulturu, kulturu i umjetnost, obrazovanje, znanost i istraživanje, ljudska prava i međunarodnu suradnju.

Njihov se rad očituje kroz organizaciju glazbenih večeri, književnih večeri, obilježavanje vjerskih i nacionalnih praznika, učešće u manifestacijama Gradova Buje i Umag, u manifestacijama drugih manjinskih udruga, sudjelovanje na smotrama i slično.

 

Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Bujština“ Umag

Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Bujština“ Umag osnovano je 2007. godine. Udruga broji nešto više od 70 članova. Svrha njihovog djelovanja je očuvanje i  unapređivanje kulturnog i intelektualnog identiteta crnogorskog naroda. Također, nastoje upoznati javnost s tradicijom i kulturom Crne Gore. Udruga sudjeluje u raznim akcijama humanitarnog karaktera te aktivnostima koje kreiraju gradske ustanove i gospodarski subjekti.

Programi koje udruga organizira uključuju održavanje raznih književnih večeri, susrete sa autorima i književnicima, izvođenje i tiskanje zbirki pjesama te organiziranje kulturnih večeri.

 

Slovensko kulturno društvo "Ajda" Umag

Uduga je osnovana 2011. godine te broji gotovo 200 članova. Ciljevi društva su zaštita i unapređenje nacionalnog, kulturnog i jezičnog identiteta Slovenaca te očuvanje i njegovanje slovenskog kulturnog nasljeđa. Nastoje očuvati i unaprijediti skladni suživot s pripadnicima većinskog hrvatskog naroda kao i s pripadnicima nacionalnih manjina.

Slovensko kulturno društvo "Ajda" Umag prepoznatljivo je kroz projekt "Dani slovenske kulture". Putem navedenog projekta upoznaju svoje članove i sumještane sa slovenskom kulturnom baštinom i povećavaju senzibilitet prema manjinama. Projekt se sastoji od četiri manfestacije koje obilježavaju značajne događaje (datume) društva.