Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

U Umagu održana Koordinacija Stožera civilne zaštite u cilju priprema za protupožarnu i turističku sezonu 2020.

09.03.2020.

Temeljem obveza koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini, u Vatrogasnom domu u Umagu održana je Koordinacija Stožera civilne zaštite Gradova Umag, Buje i Novigrad te Općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.

Pored članova Stožera civilne zaštite naprijed navedenih Gradova i Općina, Koordinaciji su prisustvovali i predstavnici Hrvatskih šuma-Šumarija Buje, Istarskog vodovoda d.o.o. - PJ Buje, MUP RH – PP Umag, Ravnateljstva civilne zaštite - Služba civilne zaštite Pazin, Plava Laguna d.d., Komunela d.o.o., Lučka uprava Umag-Novigrad, Sipro d.o.o., Aluflexpack novi d.o.o., Hempel Umag, GDCK Buje, HGSS-Stanica Pula.

Na Koordinaciji Stožera prihvaćeni su Planovi rada gradskih i općinskih Stožera u pripremi protupožarne i turističke sezone 2020. godine, Planovi operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje navedenih Gradova i Općina, Planovi aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2020. godinu i Plan motrenja i ophodnje na području djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Umag za 2020. godinu.


Zaključeno je da su sve neophodne pripreme za predstojeću sezonu već obavljene i da će se svi sudionici Koordinacije međusobno informirati i pomagati, kao i poduzimati mjere od zajedničkog interesa za provođenje aktivnosti na izvršavanju svojih zadaća u pripremi  predstojeće protupožarne i turističke sezone.