Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Istinite informacije o promjeni Prostornog plana uređenja Grada Umaga

18.07.2019.

Grad Umag ima obvezu davati ispravne informacije vezano za aktivnosti u svom djelokrugu rada te o istima precizno i točno obavještavati građane, kako se ne bi dalo prostora onima koji netočnim informacijama žele uznemiriti ili obmaniti javnost.     

Prijedlogom izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga cilj je zaustaviti dugogodišnju apartmanizaciju. Stoga je predloženo da se, izuzev naselja Umag, više ne mogu graditi stambene zgrade s desetinama apartmana,  već isključivo kuće s maksimalno šest stambenih jedinica. Zbog uzurpiranja pomorskog dobra, a time onemogućavanja slobodnog prolaza za građane grada Umaga, prijedlog je da se izgradi šetnica na cijeloj duljini pomorske obale grada Umaga, od Kampa Park Umag pa do Crvenog Vrha, čime će se svima omogućiti slobodan pristup moru, što trenutno nije moguće.

Prijedlogom izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga u javnoj raspravi predloženo je premještanje postojećeg građevinskog područja u zoni Sv. Pelegrina, a s ciljem očuvanja, izgradnje i uređenja postojeće zone u javnoj funkciji za građane grada Umaga. Predviđena, već postojeća zona, u cijelosti je u vlasništvu Grada Umaga, a njezina namjena je, i ostat će, u javnoj funkciji sporta i rekreacije za potrebe građana grada Umaga.

Intencija je predloženim planskim rješenjem omogućiti rekonstrukciju i dovođenje u uporabno stanje postojećih građevina na tom području, što u ovom trenutku nije moguće, a čime bi se spriječila daljnja devastacija gradskih nekretnina i neželjena događanja unutar zapuštenog područja.

Dakle, ne postoji ni najmanja namjera prodaje zemljišta ili apartmanizacije, već upravo suprotno - namjera je urediti cijelu zonu za potrebe sporta i rekreacije građana grada Umaga.

Izgradnjom obalne šetnice od Sv. Pelegrina do Umaga omogućio bi se slobodan pristup moru i uredila gradska plaža. Napominjemo da u zaštitnoj zoni, sukladno zakonu, 100 m od obale nije moguća nikakva gradnja.

Poznato je da je zona Sv. Pelegrina danas ljetno naselje sa stanovnicima koji nemaju prebivalište u našem gradu te koji su u većini uzurpirali morsko zemljište u vlasništvu građana grada Umaga, a koji se kategorički protive izgradnji slobodne šetnice uz more. Napominjemo da su sve konačne odluke u vezi s prostornim planiranjem i namjerama Grada Umaga, u isključivoj nadležnosti Gradskoga vijeća, a čemu prethodi zakonom propisana procedura.