Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Zemljišta

Prodaja zemljišta

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12 i 152/14) propisuje da se nekretnine u vlasništvu jls mogu otuđiti ili na drugi način njima raspolagati isključivo temeljem javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drugačije određeno.

Odredba o obvezi raspolaganja putem javnog natječaja ne odnosi se na  slučajeve kad pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Jedinice lokalne samouprave mogu prodati zemljište po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja:

  • osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % površine planirane građevne čestice i
  • osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu,
  • u drugim slučajevima predviđenim posebnim zakonima

 

Odlukom o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga, br. 15/13, 9/16 i 12/17), propisan je postupak, uvjeti, način, utvrđenje vrijednosti nekretnina, sklapanje kupoprodajnog ugovora,  isplata kupoprodajne cijene i dr.

 

Zakup zemljišta

Odlukom o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga, br. 15/13, 9/16 i 12/17) propisano je, među ostalim, da se građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Umaga može dati u zakup fizičkim i pravnim osobama u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta, do donošenja odluke o privođenju namjeni zemljišta određenoj prostorno planskom dokumentacijom, u slijedećim slučajevima: za potrebe korištenja otvorenog skladišta ili u slične svrhe; za poljoprivrednu obradu; za uređenje zelenih površina; za potrebe korištenja postojećeg objekta; za parkiranje; za potrebe korištenja u svrhu društveno-sportskih aktivnosti.

Građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Umaga daje se u zakup temeljem javnog natječaja.

 

Obrasci:

Zahtjev za kupnju/ zakup zemljišta u vlasništvu Grada Umaga

 

U nastavku možete preuzeti važnije akte iz područja prodaje i zakupa građevinskog zemljišta:

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umaga

Odluka o izmjeni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasnistvu Grada Umaga 1

Odluka o izmjeni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umaga 2

Odluka o osnivanju prava sluznosti na nekretninama

 

Više informacija o postupku prodaje i zakupa građevinskog zemljišta možete dobiti u uredovno vrijeme u:

UO za upravljanje imovinom i pravne poslove adresa: G. Garibaldi 6, Umag, 2. kat, ili putem sljedećih kontakata:

Pročelnica
Maja Galović

tel: +385 (0)52 702 966
e-mail: maja.galovic@umag.hr

Sabina Martinović
tel: +385 (0)52 702 969
email: sabina.martinovic@umag.hr

Renata Beletić
tel: +385 (0)52 702 936 
e-mail: renata.beletic@umag.hr

Zrinka Brečević
tel: +385 (0)52 702 928
e-mail: zrinka.brecevic@umag.hr

Marijela Mihić
 tel: +385 (0)52 702 933
e-mail: marijela.mihic@umag.hr