Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Stanovi

Davanje stanova u najam

Najam stanova regulira Zakon o najmu stanova (Narodne novine br. 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06) kojim se uređuju prava i obveze u svezi s najmom i korištenjem stana ili dijela stana.

Gradsko vijeće Grada Umaga je donijelo Odluku o davanju stanova u najam (Službene novine Grada Umaga br. 8/12) kojom se propisuju uvjeti, mjerila, postupak i tijela za davanje u najam stanova koji su u vlasništvu ili kojima gospodari Grad Umag.

Grad Umag je od 2009. godine predao 21 stan na korištenje.

Više informacija o postupcima davanja stanova u najam možete dobiti u  uredovno vrijeme u:

UO za upravljanje imovinom i pravne poslove, adresa: G. Garibaldi 6, Umag, 2. kat, ili putem sljedećih kontakata:

Pročelnica
Maja Galović

tel: +385 (0)52 702 966
e-mail: maja.galovic@umag.hr

Sabina Martinović
tel: +385 (0)52 702 969
email: sabina.martinovic@umag.hr

Renata Beletić
tel: +385 (0)52 702 936 
e-mail: renata.beletic@umag.hr