Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Poslovni prostori

Zakup poslovnog prostora regulira Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15), koji uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku.

Poslovni prostori u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba, te pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu daju se u zakup javnim natječajem. Iznimno, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.
 

Gradsko vijeće Grada Umaga donijelo je Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službene novine Grada Umaga br. 14/13, 4/1515/15 i 12/17), kojom su određeni uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Umaga te poslovnih prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Umaga, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika kao i uvjeti i način kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Umaga.

Kriteriji za određivanje zakupnine za poslovni prostor  propisani su Pravilnikom o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službene novine Grada Umaga br. 1/14, 7/14 i 5/15). Zakupnina za poslovni prostor određuje se prema sljedećim kriterijima: metru kvadratnom korisne površine poslovnog prostora; zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.
 

U nastavku možete preuzeti važnije akte iz područja zakupa poslovnih prostora :

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora 1

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora 2

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora 3

Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor 1

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor 2

 

Više informacija o postupcima zakupa poslovnih prostora možete dobit u uredovno vrijeme u:

UO za upravljanje imovinom i pravne poslove, adresa: G. Garibaldi 6, Umag, 2. kat, ili putem sljedećih kontakata:

Pročelnica
Maja Galović

tel: +385 (0)52 702 966
e-mail: maja.galovic@umag.hr

Sabina Martinović
tel: +385 (0)52 702 969
email: sabina.martinovic@umag.hr

Zrinka Brečević
tel: +385 (0)52 702 928 
e-mail: zrinka.brecevic@umag.hr