Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Pravo služnosti

15. ožujka 2020.
Javni natječaj za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Umaga

- tekstualni dio
- grafički dio